22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA KOJI VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA I LICA KOJA RUKUJU OPASNIM TERETOM U SKLOPU TRANSPORTNOG PROCESA PREMA ODREDBAMA ADR-a

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Evropska konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju).

Opasni tereti klasifikovani na osnovu ADR-a i Preporuka UN, zabranjeni su za transport, osim pod uslovima koji su u ADR-u i nacionalnom zakonodavstvu propisani.

Prema fizičko hemijskim osobinama opasnih materija, a na osnovu ADR-a i Preporuka UN, svi opasni tereti koji se mogu pojaviti u drumskom saobraćaju podeljeni su na klase do broja 9:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama
Klasa 2 Gasovi
Klasa 3 Zapaljive tečnosti
Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije, polimerizujuće materije i čvrsti eksplozivi umanjene osetljivosti
Klasa 4.2 Materije sklone samozapaljenju
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom emituju(razvijaju) zapaljive gasove
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije
Klasa 5.2 Organski peroksidi
Klasa 6.1 Otrovne materije
Klasa 6.2 Infektivne materije
Klasa 7 Radioaktivni materijali
Klasa 8 Korozivne (nagrizajuće ) materije
Klasa 9 Ostale opasne materije i predmeti


Prema izdanju ADR 2019, pravila za transportni proces sa opasnim teretom se primenjuje u 50 država (Ugovorene strane):
Albanija,Andora, Austrija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Gruzija, Mađarska, Irska, Island, Italija, Kazahstan, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksenburg, Malta, Maroko, Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Tadžikistan, Tunis, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pododeljak 8.2.1.6 ADR

Svi sertifikati o stručnoj osposoblјenosti koji su usaglašeni sa zahtevima iz ovog odelјka i koji su izdati u skladu sa 8.2.2.8 od strane nadležnog organa ugovorne strane, moraju biti priznati od strane nadležnih organa ostalih ugovornih strana, u toku čitavog perioda važnosti sertifikata.

Nacionalna regulativa u vezi transporta opasnog tereta:
• Zakona o transportu opasne robe (Sl. Glasnik br. 104/2016 i 83/2018) i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog Zakona.

Obaveza stručnog osposobljavanja vozača koji vrše transport opasnog tereta i lica koja rukuju opasnim teretom u sklopu transportnog procesa
• Nacionalna regulativa i
• ADR


ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE (izvodi)

Član 1

Ovim zakonom se uređuju uslovi za obavlјanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za transport opasne robe, uslovi za imenovanje tela koja ispituju i kontrolišu ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno vozilo za transport opasne robe, uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu brod za transport opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u transportu opasne robe, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u transportu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.

Član 2

Ovaj zakon se ne primenjuje na:

  1. transport opasne robe morem pomorskim brodovima koji viju zastavu Republike Srbije, odnosno transport opasne robe pomorskim plovnim putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva;
  2. transport opasne robe skelama koje isklјučivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku;
  3. transport opasne robe koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlјa za potrebe svoje delatnosti isklјučivo u zatvorenoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug, skladište i slično);
  4. transport opasne robe koji se obavlјa prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

I. OSNOVNA PRAVILA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

Član 4.


(1) Transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlјa se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:
  1. Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 59/72 i 8/77, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/10 i 14/13), sa naknadnim izmenama i dopunama;
  2. Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) od 9. maja 1980. godine, Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/84, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/93, „Službeni glasnik RS”, broj 102/07 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 1/10, 2/13 i 17/15), sa naknadnim izmenama i dopunama;
  3. Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) od 26. maja 2000. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/10, 1/14 i 7/15), sa naknadnim izmenama i dopunama.
(2) Potvrđeni međunarodni ugovori iz stava 1. ovog člana primenjuju se na transport opasne robe u međunarodnom transportu, u delu koji se obavlјa na teritoriji Republike Srbije, kao i na transport opasne robe koji se obavlјa u celini na teritoriji Republike Srbije.


ADR (izvodi) - Poglavlje 8.2

Vrste kurseva za osposobljavanje kandidata koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju


Struktura osposobljavanja vozača koji vrše transport opasnog tereta.


Preduzeće „TRIGON INŽENJERING“ d.o.o. ima ovlašćenje Ministarstva saobraćaja, Uprava za transport opasnog tereta, broj 153-00-09/2013-01-1 od 01.04.2013.god. da vrši stručno osposobljavanje vozača za transport opasnog tereta prema odredbama ADR-a i Zakona o transportu opasnog tereta.


Uzorak certifikata za vozača koji je stručno osposobljen za transport opasnog tereta prema Osnovnom programu (izdat do 01.01.2013. god., važnost do datuma koji je na njemu naveden)Uzorak certifikata za vozača koji je stručno osposobljen za transport opasnog tereta prema Osnovnom programu i specijalističkom za transport u cisternama i transport eksploziva (izdat posle 31.12.2013.)

Na osnovu poglavlja 1.3 ADR i Zakona o transportu opasnog tereta, u transportnom procesu opasnog tereta mogu učestvovati samo lica koja su stručno osposobljena.
Zakon o transportu opasnog tereta, član 21, pod (3) (Službeni glasnik R. Srbije broj 88/2010), obuku lica koja učestvuju u transportnom procesu opasnog tereta, obavlja Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta.

Izgled i sadržaj Potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta definisani su Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta, “Službeni glasnik RS”, br. 42/2013.


KANDIDATA ZAINTERESOVANI ZA OSPOSOBLJAVANJE MOGU DA SE PRIJAVE POPUNJAVANJEM OBRASCA PRIJAVE ILI POMOĆU TELEFONA BR:

011/316 16 74 (iz inostranstva XX 381 11 316 16 74)
063/258 288 Ljubomir Petrović
063/280 061 Duško Vujanović


BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs