22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

NovostiUpoznajte se sa
ZADACIMA I OBAVEZAMA SAVETNIKA ZA BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.


Ljubomir Petrović, Duško Vujanović, Dragutin Jovanović: Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta – zadaci i obaveze, Naučno stručni skup: Ka održivom transportu 2013 – Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike “TransportLog”, Novi Sad 2013.god.

>>

OBAVEŠTENJE


Preduzeće “Trigon inženjering”d.o.o. iz Zemuna, dobilo je licencu br.04/2014, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i Zakonom o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije 88/2010, članovi 18, 19, 20, 21 i 22.

 

Prema planu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije, utvrđeni termini za polaganje ispita za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe za 2024. godinu:
 1. 7. mart 2024. godine (četvrtak) od 10:00 časova;
 2. 6. jun 2024. godine (četvrtak) od 10,00 časova;
 3. 3. oktobar 2024. godine (četvrtak) od 10,00 časova
 4. 5. decembar 2024. godine (četvrtak) od 10,00 časova.
Pripremna nastava za polaganje ispita koji je predviđen za termin 06. jun 2024. godine biće organizovana u ZEMUNU, Ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD Matica – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:
   
Utorak, 07.05.2024. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Sreda, 08.05.2024. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Četvrtak, 09.05.2024. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Petak, 10.05.2024. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr. Hemiskih nauka Petrović Đorđe
Radioaktivne materije, klasa 7
Radovan Petrović mast. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Subota, 11.05.2024. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Radovan Petrović mast. inž. saob.
Prezentacija zadataka sa ispita za Savetnike
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)

(ADN)


Za kandidate koji polažu prema programu samo za drumski saobraćaj (program ADR) ili programu za železnički saobraćaj (program RID), cena je 63.000,00 RSD, bez PDV.

Cena obuke za kandidate za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa ADR/RID je 70.000,00 RSD, bez PDV.

U cenu je pored obuke uključeno:

  - Ukoričeno izdanje ADR 2023 i/ili RID 2023
  - Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) i
  - Katalog sa pitanjima koja su do sada bila na ispitu za Savetnike.
Za polaganje ispita za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, potrebno je još uplatiti republičku administrativnu taksu za ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA i republičku administrativnu taksu za POLAGANJE ISPITA I IZRADU CERTIFIKATA.

Prema ZAKONU O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 62/21) potrebna je:

Uplata Republičke administrativne takse za zahtev i za polaganje ispita i izradu sertifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta:

Svrha uplate: Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "RAT zahtev i ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/ADN".
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: Tarifni broj 162a. stav 7. po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe
19.100 RSD

Tarifni broj 162a. stav 8. po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe
12.860,00 RSD
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

Kandidati koji žele da pohađaju kurs za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta potrebno je da pripreme sledeća dokumenta i predaju ih prvog dana obuke (a najkasnije poslednjeg dana obuke):
 1. Diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija)

 2. Dokaz o radnom iskustvu u transportu opasnog tereta (1 godina za lica sa visokom stručnom spremom i 5 godina za lica sa srednjom stručnom spremom)
  Komentar: prihvata se i Potvrda da je lice radilo u preduzeću koje se bavi poslovima u vezi sa transportom opasnog tereta

 3. Potvrda o stručnoj osposobljenosti od strane firme koja je uradila obuku (Izdaje “Trigon inženjering”d.o.o.).

 4. Fotokopija lične karte (ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom).

 5. Dokaz o uplati takse (originalna potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom Banke).

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:

Kancelarija:
+381 11 316 16 74
+381 64 64 64 140
+381 11 77 01 570
   E-mail: office@trigoning.rs

Osobe za kontakt:
Duško Vujanović, tel: + 381 63 28 00 61, e-mail: dusko@trigoning.rs
Radovan Petrović, tel: +381 65 32 12 142, +381 63 25 82 88, e-mail: radovan.petrovic@trigoning.rs
Janko Vujanović, tel: +381 65 51 00 306, e-mail: janko@trigoning.rsDo sada je organizovano 40 obuka – stručnih osposobljavanja kandidata za Savetnike za bezbednost u transportu opasne robe. Preko 500 kandidata je osposobljeno u periodu od juna 2014. godine, kada su prvi put započete obuke u RS, do kraja 2023. godine.

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs