22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima).

Opasni tereti klasifikovani na osnovu ADN-a i Preporuka UN, zabranjeni su za transport, osim pod uslovima koji su u ADN-u i nacionalnom zakonodavstvu propisani.

Prema fizičko hemijskim osobinama opasnih materija, a na osnovu ADN-a i Preporuka UN, svi opasni tereti koji se mogu pojaviti u transportu na unutrašnjim plovnim putevima, podeljeni su na klase do broja 9:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama
Klasa 2 Gasovi
Klasa 3 Zapaljive tečnosti
Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije, polimerizujuće materije i čvrsti eksplozivi umanjene osetljivosti
Klasa 4.2 Materije sklone samozapaljenju
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom emituju(razvijaju) zapaljive gasove
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije
Klasa 5.2 Organski peroksidi
Klasa 6.1 Otrovne materije
Klasa 6.2 Infektivne materije
Klasa 7 Radioaktivni materijali
Klasa 8 Korozivne (nagrizajuće) materije
Klasa 9 Ostale opasne materije i predmeti

ADN će postati obavezujući kada 7 država deponuje instrumente o ratifikaciji sporazuma, a dotle se primenjuje kao preporuka.

Ženeva, 28.02.2008.god. konstatuje se:
Mesec dana posle potpisivanja sporazuma ili deponovanja instrumenata o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju ili pristupanju od strane sedam država, Sporazum postaje obavezujući. To su Ruska federacia, Holandia, Mađarska, Austria, Bugarska, Luksembur i Nemačka.

Prema ADN 2019, Spisak država sa datumom deponovanja instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja ADN-u, gde se posle prelaznog perioda odredbe ADN sprovode:
1. Rusija od 10.10.2002.
2. Holandija od 30.04.2003.
3. Mađarska od 04.05.2004.
4. Austrija od 09.11.2004.
5. Bugarska od 07.03.2006.
6. Luksemburg od 24.05.2007.
7. Nemačka od 31.01.2008.
8. Republika Moldavija od 19.02.2008.
9. Francuska od 03.04.2008.
10. Rumunija od 03.12.2008.
11. Hrvatska od 04.03.2009.
12. Slovačka od 20.10.2009.
13. Poljska od 25.06.2010.
14. Ukraina od 28.01.2010.
15. Srbija od 06.01.2011.
16. Švajcarska od 08.02.2011.
17. Češka Republika 21.09.2011.
18. Belgija 17.01.2014.


ADN i Nacionalna regulativa u pogledu osposobljavanja kandidata za transport opasnog tereta


U cilju obezbeđenja odgovarajućeg nivoa znanja lica koja vrše transport opasnog tereta, poglavlje 8.2 ADN-a definiše obim i sadržaj programa osposobljavanja. Na taj način se obezbeđuju i uslovi za jedinstvenost obuke u svim zemljama potpisnicama ADN-a.

Skupština R. Srbije je donela Zakon o potvrđivanju evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (Zakon o potvrđivanju ADN-a), objavljen u Sl. glasniku br. MU 3-10, od 05.05.2010. godine. Na taj način je prihvatila ADN sporazum i ušla u proceduru deponovanja instrumenata o pristupanju. Od 06.01.2011. godine, R. Srbija je postala petnaesta država u kojojoj se odredbe ADN-a primenjuju, čime je ispunila uslov da može organizovati osposobljavanje kandidata prema poglavlju 8.2 ADN-a, kao i izdavati ADN Certifikate, kao i ostale države potpisnice ADN-a.
Preduzeće za saobraćaj i transport “Trigon inženjering” d.o.o. iz Beograda ima ovlašćenje da tra vrši obuku lica za transport opasnog tereta određenim vrstama brodova na unutrašnjim plovinim putevima u skladu sa odredbama ADN, prema osnovnom programu za:

  • suve terete
  • tankere
  • kombinovano za suve terete i tankere

Predviđeno vreme za organizaciju pripremne nastave i proveru znanja pred komisijom Ministarstva saobraćaja, Uprava za transport opasnog tereta, dati su na stranici TERMINI.


KANDIDATA ZAINTERESOVANI ZA OSPOSOBLJAVANJE MOGU DA SE PRIJAVE ILI DOBIJU INFORMACIJE POMOĆU TELEFONA br:

011/316 16 74 (iz inostranstva XX 381 11 316 16 74)
063/258 288 Ljubomir Petrović
063/280 061 Duško VujanovićBEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs