22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

OBAVEŠTENJE

Vozači i lica koja vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, mogu pristupiti obuci za OBNOVU ZNANJA u poslednoj godini isticanja važnosti sertifikata i novi sertifikat počinje da važi od trenutka isticanja prethodnog sertifikata.


 


ADR

Napomena:
Zbog izgleda i sadržaja novog sertifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju prema odredbama ADR, počev od 01.01.2013. god. potrebno je da kandidati donesu prvog dana obuke sledeća dokumenta:

  a) Vozačku dozvolu
  b) Ličnu kartu
  c) Dve fotografije dimenzija 35X45mm
  d) Kopiju važećeg sertifikata (za vozače koji polažu obnovu znanja)
  e) Dokaz o uplaćenim administrativnim taksama prema sledećim instrukcijama:

Iznos uplate prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 162a ( Sl. gl. RS br. 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023).

Kako su iste informacije, prilikom uplaćivanja se na istu uplatnicu stavljaju i iznos zahteva (od 380,00 rsd) i takse za odgovarajući ispit. Ukupni iznosi troškova polaganja ispita i izrade sertifikata su navedeni u tabeli

Svrha uplate: R.A.T. zahtev i ispit za vozača ADR, Ime i prezime vozača (kada uplaćuje privredno društvo)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: U zavisnosti od vrste kursa, naveden u tabeli ispod
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

Osnovni kurs bez važećeg sertifikata 5.390,00 RSD
Osnovni kurs sa važećim sertifikatom, obnova znanja 2.870,00 RSD
Osnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi, radioaktivne materije) bez važećeg sertifikata 7.880,00 RSD
Osnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi, radioaktivne materije) sa važećim sertifikatom, obnova znanja 4.110,00 RSD

 

Kao dokaz o uplati administrativnih taksi, uz zahtev se prilaže:

 • ZA FIZIČKO LICE (kada uplaćuje kandidat lično): prvi primerak uplatnice (original) overen pečatom pošte ili banke;
 • ZA PRAVNO LICE: potvrda banke o izvršenom nalogu za prenos (original), overena pečatom i potpisom banke, gde je u rubrici svrha plaćanja navedeno ime i prezime kandidata – vozača

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Odsek za transport opasne robe objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe u skladu sa ADR sporazumom. Mesto održavanja ispita je Beograd, na lokaciji koju odredi nadležni organ. Poslednji ispiti su organizovani na adresi Sremska 3-5, 11000 Beograd. Tačna satnica održavanja ispita i potvrda lokacije biva objavlјena dan pre održavanja ispita.

U slučaju da je na nastavi prisutno više od 20 vozača, postoji mogućnost da ispit bude organizovan van mimo navedenih termina na lokaciji izvan Beograda, koja ispunjava definisane zahteve.

Ispiti se održavaju dva puta mesečno, utorkom. U tabeli ispod su navedeni termini ispita za vozače za celu godinu, u Beogradu.

Termini predavanja zavise od vrste kursa koje kandidati pohađaju i počinju subotom, pre termina ispita:

A) Kandidati koji polažu samo osnovni kurs (početni i obnova znanja) u:

 • Subotu u 8h 30min
 • Nedelju u 8h 30min
 • Utorak (na dan polaganja ispita) u 7h 30min

B) Kandidati koji polažu ispit osnovni i neki od specijalističkih (cisterne, klasa 1,
klasa 7):

 • Petak (po potrebi i dogovoru)
 • Subotu, u 8h 30min
 • Nedelju, u 8h 30min
 • Ponedeljak, u 8h
 • Utorak (na dan polaganja ispita) u 7h 30min

Obuka u ZEMUNU
Za sve dole navedene termine ispita u dane i prema satnici koja je navedena za 2021 godinu, pripremna nastava se izvodi u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom) prema datom rasporedu u tabeli.

Obuka u NOVOM SADU
Nastava se povremeno izvodi i u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića br.11, (vatrogasni dom, DVD „Laza Kostić“) ukoliko se prijavi veći broj kandidata.


Plan ispita za vozače koji vrše transport opasnog terete u skladu sa ADR, u 2024 god..

MESEC
2024.
DATUM I VREME ISPITA
za vozače, posle završene ADR obuke

Januar

23.01.2024.
30.01.2024.

Februar

13.02.2024.
27.02.2024.

Mart

12.03.2024.
26.03.2024.

April

16.04.2024.
30.04.2024.

Maj

14.05.2024.
28.05.2024.

Jun

11.06.2024.
25.06.2024.

Jul

09.07.2024.
23.07.2024.

Avgust

13.08.2024.
27.08.2024.

Septembar

10.09.2024.
24.09.2024.

Oktobar

15.10.2024.
29.10.2024.

Novembar

12.11.2024.
26.11.2024.

Decembar

10.12.2024.
24.12.2024.


Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

„Trigon inženjering“ d.o.o.

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061
Radovan Petrović, mob. tel: 065/32-12-142, 063/258-288
Janko Vujanović, mob. tel: 065/51-00-306


 

ADN - ISPITI

Obaveštenje zainteresovanim u vezi termina za obuku lica koji vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa odredbama ADN, da će kursevi za:

POČETNO POLAGANJE I KURSEVI ZA OBNOVU ZNANJA prema programu za:

 • OSNOVNI KURS o transportu tankerima i
 • OSNOVNI KURS - kombinacija transporta suvog tereta i transporta tankerima,

biti organizovani u zavisnosti od interesovanja tokom godine. Prvi termin obuke će biti organizovan krajem meseca februara ili početkom marta.

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan posle završene obuke u terminu koje odredi Komisija. Nastojaćemo da to bude dan ili dva posle završene obuke. Ispit se održava na lokaciji koju nadležni organ odredi, u Beogradu, u vreme koje biva naknadno određeno.

Za kandidate koji polažu prema programu za obnovu znanja (imaju važeći sertifikat na dan ispita), ispit će biti organizovan poslednjeg dana obuke u prostorijama organizatora obuke.

NAPOMENA 1:

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke dostave sledeće dokumenta:

 • Fotokopiju diplome o školskoj spremi
 • Fotokopiju lične karte
 • Fotokopiju ADN sertifikata (za kandidate koji polažu kurs za obnovu znanja)

NAPOMENA 2:

Za polaganje ispita pored cene obuke, potrebno je izvršiti uplatu sledećih administrativnih taksi (kako su iste informacije, prilikom uplaćivanja se na istu uplatnicu stavljaju i iznos zahteva (od 380,00 rsd) i takse za odgovarajući ispit). Informacije za uplatu takse se nalaze u tabeli, dok su ukupni iznosi troškova polaganja ispita i izrade sertifikata navedeni ispod tabele:

Svrha uplate: R.A.T. zahtev i ispit za lica na brodu ADN, Ime i prezime kandidata (kada uplaćuje privredno društvo)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: U zavisnosti od vrste kursa, naveden ispod tabele
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

Početna obuka: 12.860,00 din.
Obnova znanja:
6.630,00 din.

 NAPOMENA 3:

U navedenim terminima pripremna nastava se organizuje u Zemunu, ulica 22. Oktobra br.27 (vatrogasni dom i DVD "Matica").

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061
Radovan Petrović, mob. tel: 065/32-12-142, 063/258-288
Janko Vujanović, mob. tel: 065/51-00-306

 


 

SAVETNICI

Termini za obuku Savetnika za bezbedan transport opasnog tereta u skladu sa ADR/ADN/RID nalaze se na stranici “STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA: SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA”.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs