22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

OBAVEŠTENJE

Vozači i lica koja vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, mogu pristupiti obuci za OBNOVU ZNANJA u poslednoj godini isticanja važnosti sertifikata i novi sertifikat počinje da važi od trenutka isticanja prethodnog sertifikata.


 


ADR

Napomena:
Zbog izgleda i sadržaja novog sertifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju prema odredbama ADR, počev od 01.01.2013. god. potrebno je da kandidati donesu prvog dana obuke sledeća dokumenta:

  a) Vozačku dozvolu
  b) Ličnu kartu
  c) Dve fotografije dimenzija 35X45mm
  d) Kopiju važećeg sertifikata (za vozače koji polažu obnovu znanja)
  e) Dokaz o uplaćenim administrativnim taksama prema sledećim instrukcijama:

Usvajanjem „Zakona o transportu opasne robe“, Službeni glasnik R. Srbije broj 104/2016, promenili su se uslovi za polaganje ispita za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa ADR. Potrebno je podneti zahtev za ispit u pisarnici Ministarstva sa potrebnim dokumentima, potvrdom o završenoj obuci i taksama za:

1) Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za zahtev:

Iznos uplate prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 162a ( Sl. gl. RS br. 62/21).


Kako su iste informacije, prilikom uplaćivanja se na istu uplatnicu stavljaju i iznos zahteva (od 330,00 RSD) i takse za odgovarajući ispit.

Svrha uplate: R.A.T. zahtev i ispit za vozača ADR, Ime i prezime vozača (kada uplaćuje privredno društvo)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: U zavisnosti od vrste kursa, naveden u tabeli ispod
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

Osnovni kurs bez važećeg sertifikata 5.390,00 RSD
Osnovni kurs sa važećim sertifikatom, obnova znanja 2.870,00 RSD
Osnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi, radioaktivne materije) bez važećeg sertifikata 7.880,00 RSD
Osnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi, radioaktivne materije) sa važećim sertifikatom, obnova znanja 4.110,00 RSD

 

Kao dokaz o uplati administrativnih taksi, uz zahtev se prilaže:

 • ZA FIZIČKO LICE (kada uplaćuje kandidat lično): prvi primerak uplatnice (original) overen pečatom pošte ili banke;
 • ZA PRAVNO LICE: potvrda banke o izvršenom nalogu za prenos (original), overena pečatom i potpisom banke, gde je u rubrici svrha plaćanja navedeno ime i prezime kandidata – vozača

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe u skladu sa ADR za 2023 godinu. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Tačna satnica održavanja ispita biće objavlјena na dan održavanja ispita.

U slučaju da je na nastavi prisutno više od 20 vozača, postoji mogućnost da ispit bude organizovan van sedišta Ministarstva.

U rasporedu se vidi da su ispiti organizovani dva puta mesečno, po dva dana i to utorkom i sredom.

U utorak polažu kandidati koji imaju završen samo osnovni kurs (početni i obnova znanja).

U sredu polažu kandidati koji imaju završen osnovni kurs i jedan ili više specijalističkih kurseva (početni i obnova znanja).

U tom slučaju raspored za pripremnu nastavu imaju:

A) Kandidati koji polažu samo osnovni kurs (početni i obnova znanja) u:

 • Subotu u 8h 30min
 • Nedelju u 8h 30min
 • Utorak (na dan polaganja ispita) u 8h

B) Kandidati koji polažu osnovni kurs i neki od specijalističkih kurseva u:

 • Petak (po potrebi i dogovoru)
 • Subotu, u 8h 30min
 • Nedelju, u 8h 30min
 • Ponedeljak, u 8h
 • Sreda (na dan polaganja ispita) prema dogovoru

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke donesu dve fotografije dimenzija 35X45mm i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama za polaganje ispita, prema datom uputstvu.

Obuka u ZEMUNU
Za sve dole navedene termine ispita u dane i prema satnici koja je navedena za 2021 godinu, pripremna nastava se izvodi u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom) prema datom rasporedu u tabeli.

Obuka u NOVOM SADU
Nastava se povremeno izvodi i u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića br.11, (vatrogasni dom, DVD „Laza Kostić“).


Plan ispita za vozače koji vrše transport opasnog terete u skladu sa ADR, u 2023 god..

MESEC
2023.
DATUM I VREME ISPITA
za vozače, posle završene ADR obuke u 2023.

Januar

24.01.2023.
25.01.2023.

Februar

07.02.2023.
08.02.2023.
21.02.2023.
22.02.2023.

Mart

14.03.2023.
15.03.2023.
28.03.2023.
29.03.2023.

April

11.04.2023.
12.04.2023.
25.04.2023.
26.04.2023.

Maj

16.05.2023.
17.05.2023.
30.05.2023.
31.05.2023.

Jun

13.06.2023.
14.06.2023.
27.06.2023.
28.06.2023.

Jul

11.07.2023.
12.07.2023.
25.07.2023.
26.07.2023.

Avgust

15.08.2023.
16.08.2023.
29.08.2023.
30.08.2023.

Septembar

12.09.2023.
13.09.2023.
26.09.2023.
27.09.2023.

Oktobar

10.10.2023.
11.10.2023.
24.10.2023.
25.10.2023.

Novembar

14.11.2023.
15.11.2023.
28.11.2023.
29.11.2023.

Decembar

12.12.2023.
13.12.2023.
26.12.2023.
27.12.2023.


Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

„Trigon inženjering“ d.o.o.

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061
Radovan Petrović, mob. tel: 065/32-12-142, 063/258-288
Janko Vujanović, mob. tel: 065/51-00-306


 

ADN - ISPITI

Obaveštenje zainteresovanim u vezi termina za obuku lica koji vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa odredbama ADN, da će kursevi za:

POČETNO POLAGANJE I KURSEVI ZA OBNOVU ZNANJA prema programu za:

 • OSNOVNI KURS o transportu tankerima i
 • OSNOVNI KURS - kombinacija transporta suvog tereta i transporta tankerima,

biti organizovani u zavisnosti od interesovanja tokom godine.

Naredna obuka će biti održana prema rasporedu:
30.06.2023. od 16 h
01.07.2023. od 16h
02.07.2023. od 9h
03.07.2023. od 16h

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan posle završene obuke u terminu koje odredi Komisija. Nastojaćemo da to bude dan ili dva posle završene obuke. Ispit se održava u zgradi SIV III, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1 u terminu koji će biti naknadno određen.

Za kandidate koji polažu prema programu za obnovu znanja (imaju važeći sertifikat na dan ispita), ispit će biti organizovan poslednjeg dana obuke u prostorijama organizatora obuke.

NAPOMENA 1:

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke dostave sledeće dokumenta:

 • Fotokopiju diplome o školskoj spremi
 • Fotokopiju lične karte
 • Fotokopiju ADN sertifikata (za kandidate koji polažu kurs za obnovu znanja)

NAPOMENA 2:

Za polaganje ispita pored cene obuke, potrebno je izvršiti uplatu sledećih administrativnih taksi (ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 62/21 – usklađeni din. izn.):

Republička administrativna taksa za zahtev i ispit ADN lica na brodu Svrha uplate: Svrha uplate: R.A.T. zahtev i ispit za ADN, (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata)
Iznos za početnu obuku: 12.860,00 din.
Iznos za obuku obnove znanja: 6.630,00 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

NAPOMENA 3:

U navedenim terminima pripremna nastava se organizuje u Zemunu, ulica 22. Oktobra br.27 (vatrogasni dom i DVD "Matica").

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061
Radovan Petrović, mob. tel: 065/32-12-142, 063/258-288
Janko Vujanović, mob. tel: 065/51-00-306

 


 

SAVETNICI

Termini za obuku Savetnika za bezbedan transport opasnog tereta u skladu sa ADR/ADN/RID nalaze se na stranici “STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA: SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA”.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs